หน้าแรก

ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ.

เป็นระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. 

เลือกช่องทางเข้าสู่ระบบ 2 ช่องทาง 

หมายเหตุ  นักเรียนเข้าสู่ระบบโดยใช้ username= รหัสหลักสูตร+เลขประจำตัว 2 หลัก เช่น 570115 (5701=ชั้นนายพัน ปี 57, 15=ลำดับที่ 15) หรือคือ รหัสลายมือนั่นเอง